Regulamin

Zapoznaj się z treścią Regulaminu poniżej

§ 1

Wstęp

  1. Regulamin (zdefiniowany poniżej) określa warunki zawarcia Umowy przez TravPack LLC mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki pod adresem 82009 Cheyenne, Pony Express Rd. 810, Stany Zjednoczone Ameryki, EIN: 30-0989899 (zwany dalej „Usługodawcą”) na rzecz Użytkowników (zdefiniowanych poniżej).

  2. Regulamin jest skierowany do Użytkowników.

  3. Regulamin stanowi ogólne warunki Umowy o Konto i Umowy Licencji.

§ 2

Definicje

Definicje pisane w Regulaminie wielką literą będą miały znaczenie, jakie nadano im poniżej:

 1. Abonament – oznacza opłatę za pełny dostęp do funkcjonalności Konta Zleceniodawcy w Okresie Abonamentowym w ramach Subskrypcji.

 2. Aplikacja – oznacza aplikację mobilną Travpack dostępną w wersji dla Zleceniobiorców (“dostawców”) i Zleceniodawców (“załadowców”).

 3. Dane Kontaktowe – oznacza dane teleadresowe Usługodawcy przy użyciu których Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą, tj.: adres korespondencyjny: TravPack LLC 82009 Cheyenne, Pony Express Rd. 810, Stany Zjednoczone Ameryki; adres e-mail: [support@travpack.us].

 4. Formularz Oferty – oznacza formularz, który wypełnia Zleceniobiorca w celu złożenia oferty zawarcia Umowy Przewozu.

 5. Formularz Rejestracji - oznacza formularz, który wypełnia Użytkownik w celu założenia Konta.

 6. Formularz Zamówienia – oznacza formularz, który wypełnia Zleceniodawca w celu zawarcia Umowy Przewozu.

 7. Konto – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w ramach Aplikacji, do której Użytkownik uzyskuje dostęp przy użyciu indywidualnego loginu oraz hasła.

 8. Konsument – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 9. Licencja - oznacza nieodpłatną licencję niewyłączną na korzystanie z Aplikacji bez prawa do sublicencji, nieograniczoną terytorialnie, ani czasowo udzieloną przez Usługodawcę Użytkownikowi na polach eksploatacji określonych w Regulaminie.

 10. Okres Abonamentowy – oznacza okres 1 miesiąca, za który Użytkownik opłacił Abonament.

 11. Potwierdzenie Konta - oznacza wiadomość e-mail przesłaną przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika, potwierdzającą założenie Konta.

 12. Prowizja - oznacza wynagrodzenie należne Usługodawcy w związku z zawarciem przez Użytkowników Umowy za pośrednictwem Aplikacji.

 13. Przesyłka – oznacza rzecz ruchomą, będącą przedmiotem Umowy Przewozu.

 14. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

 15. Umowa o Konto – oznacza umowę, na podstawie której Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługę Konta Zleceniodawcy lub Konta Zleceniobiorcy.

 16. Umowa Licencji - oznacza umowę, na podstawie, której Usługodawca udziela, a Użytkownik przyjmuje Licencję.

 17. Umowa Przewozu – oznacza umowę zawartą między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą, której przedmiotem jest odebranie Przesyłki z miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę i dostarczenie go przez Zleceniobiorcę do miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę.

 18. Usługi – oznacza związane z Aplikacją usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

 19. Usługa Przewozu – oznacza usługę świadczoną przez Zleceniobiorcę na podstawie Umowy Przewozu, polegająca na dostarczeniu Przesyłki do miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę.

 20. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, które posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną,

 21. Zleceniobiorca – oznacza Użytkownika, który oferuje za pośrednictwem Aplikacji Usługę Przewozu i zawiera ze Zleceniodawcą Umowę Przewozu. 

 22. Zleceniodawca – oznacza Użytkownika, który zamawia za pośrednictwem Aplikacji Usługę Przewozu i zawiera ze Zleceniobiorcą Umowę Przewozu. 

 23. Wynagrodzenie – oznacza wynagrodzenie należne Usługodawcy za świadczenie Usług i udzielenie Licencji, płatne w formie Abonamentu i Prowizji.

§ 3

Postanowienia ogólne

  1. Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.

  2. Regulamin wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny bezpłatnie na Stronie pod adresem [https://travpack.pl/terms-and-conditions] w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalanie i odtwarzanie w tym w formacie pdf za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, jak również zostanie doręczony Użytkownikowi w formacie pdf wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w załączeniu do Potwierdzenia Konta.

  3. Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane w celu korzystania z Aplikacji.

  4. Usługodawca świadczy Usługi i udziela Licencji za Wynagrodzeniem.

  5. Zainstalowanie i korzystanie z Aplikacji jest możliwe na urządzeniu mobilnym spełniającym następujące warunki techniczne:

   1. system operacyjny: Android w wersji min. 4.4. lub iOS 10.

   2. brak zainstalowanych modyfikacji ww. systemu operacyjnego, a w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta Urządzenia Mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting);

   3. mobilna wersja przeglądarki internetowej dedykowanej dla systemu operacyjnego, o którym mowa w lit. a, tj. Google Chrome (dla Android) lub Safari (dla iOS), w tym silnik wyświetlania stron przez nią wykorzystywany, w najnowszej wersji dostępnej w oficjalnej platformie dystrybucji aplikacji mobilnych producenta systemu operacyjnego (tj. Google Play dla systemu Android lub Apple).

  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług i Aplikacji wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych.

  7. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w pkt 3.5 powyżej może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Użytkownika.

  8. Użytkownik zobowiązany jest również powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Aplikacji innym Użytkownikom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Aplikacji oraz związanych z nią Usług.

  9. Użytkownik może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

  10. Użytkownika obowiązuje zakaz:

   1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego,

   2. przesyłania spamu w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

   3. korzystania z Aplikacji w sposób utrudniający jej funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy.

  11. Jeżeli Użytkownik naruszy zakaz określony w pkt 3.8, 3.9 i 3.10 powyżej Usługodawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy o Konto i Umowy Licencji ze skutkiem natychmiastowym.

  12. W razie zamieszczenia przez Użytkownika treści naruszających pkt 3.8 3.9 i 3.10 Usługodawca ma prawo te treści usunąć.

  13. Usługodawca wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

  14. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania przez Usługodawcę zabezpieczeń, o których mowa powyżej, korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Użytkownika programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

  15. Usługodawca jest uprawniony do pozostawienia na urządzeniu Użytkownika tak zwanych „plików cookies” lub innych o podobnym przeznaczeniu.

  16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w działaniu Aplikacji do 72 godzin, o której Użytkownicy zostaną poinformowani uprzednio odpowiednim komunikatem w Aplikacji.

  17. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Użytkownika nie jest on uprawniony do korzystania z Aplikacji.

  18. Informacje umieszczane w Aplikacji przez Usługodawcę nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 4

Konto

  1. Użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie za pośrednictwem Konta.

  2. Usługodawca dostarcza Aplikację w dwóch wersjach: dla Zleceniobiorców i Zleceniodawców. W ramach Aplikacji dla Zleceniobiorców funkcjonuje Konto Zleceniobiorcy. W ramach Aplikacji dla Zleceniodawców funkcjonuje Konto Zleceniodawcy. W ramach Konta Zleceniodawcy Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Subskrypcji. Użytkownik może mieć jednocześnie jedno Konto Zleceniodawcy i jedno Konto Zleceniobiorcy.

  3. Do zawarcia Umowy o Konto i Umowy Licencji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niezbędne jest wypełnienie przez Użytkownika Formularza Rejestracji oraz aktywacja przycisku „Zarejestruj się” - pod Formularzem Rejestracji.

  4. W Formularzu Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz wyboru avatara. Podany przez Użytkownika numer telefonu oraz adres e-mail podlegają weryfikacji przy użyciu kodu weryfikacyjnego przesłanego przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika numer telefonu.

  5. Użytkownicy będący przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy prawo przedsiębiorców, mogą skonfigurować Konto Zleceniodawcy lub Konto Zleceniobiorcy jako profil firmowy w ustawieniach Konta. 

  6. Po aktywacji przycisku, o którym mowa pkt 4.3 Użytkownik otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail Potwierdzenie Konta wraz z Regulaminem w formacie pdf.

  7. Umowa o Konto Klienta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą pozytywnej weryfikacji numeru telefonu w Aplikacji.

  8. Zawieranie Umów za pośrednictwem Konta Zleceniobiorcy wymagania wskazania numeru VIN pojazdu, z którego będzie korzystać Zleceniobiorca przy realizacji Usługi Przewozu (w celu jego weryfikacji przez Usługodawcę) oraz wykonania zdjęcia profilowego.  O pozytywnej weryfikacji numeru VIN pojazdu Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem Aplikacji. 

  9. W Formularzu Rejestracji Użytkownik podaje adres email i hasło, których będzie używać w celu uzyskania dostępu do zasobów Konta. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania hasła osobie trzeciej.

  10. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane widniejące w ustawieniach Konta.

  11. Aplikacja umożliwia logowanie się w sposób uproszczony dla użytkowniów portalu społecznościowego  Facebook.Jeżeli Użytkownik jest połączony z Facebookiem, to po zarejestrowaniu może się zalogować kolejnym razem bez użycia numeru telefonu.

  12. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta przedsiębiorcy osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

  13. W celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Aplikacji Usługodawca udziela Użytkownikom Licencji w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Aplikacji w całości lub w części  pamięci urządzenia mobilnego w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z funkcjonalności Aplikacji przez jej Użytkownika.  

  14. Umowa Licencji zostaje zawarta wraz z zawarciem Umowy o Konto, na czas korzystania przez Użytkownika z Konta. Umowa Licencji ulega rozwiązaniu z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o Konto.

  15. Umowa o Konto może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Danych Kontaktowych lub poprzez usunięcie Konta.

  16. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o Konto zawartej z Użytkownikiem bez podania przyczyn z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu Rejestracji.

  17. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o Konto ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu Rejestracji.

  18. Wypowiedzenie Umowy o Konto skutkuje usunięciem Konta i wygaśnięciem Licencji.

§ 5

Prawo odstąpienia od Umowy

  1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy o Konto i Umowy Licencji bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych  od daty zawarcia Umowy o Konto i Umowy Licencji. Po upływie tego terminu Użytkownik będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy o Konto i Umowy Licencji.

  2. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług w ramach Umowy o Konto i Umowy Licencji przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o Konto i Umowy Licencji tylko na wyraźne żądanie Użytkownika. Użytkownik, który po zgłoszeniu takiego żądania odstąpi od Umowy o Konto i Umowy Licencji po uiszczeniu Abonamentu będzie zobowiązany do poniesienia opłat proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia (czasu korzystania z Konta).

  3. Usługodawca informuje, że prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj.. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 – dalej jako „Ustawa o prawach konsumenta”), w szczególności umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

  4. Użytkownik będący Konsumentem może wykonać prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5.1 przy użyciu Danych Kontaktowych  z wykorzystaniem formularza o którym mowa w Załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu lub w innej wybranej przez siebie formie. W takiej sytuacji, Usługodawca jest zobowiązany do przesłania Użytkownikowi będącemu Konsumentem wiadomości potwierdzającej otrzymanie przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres, z którego otrzymał powołane oświadczenie. O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data wysłanie oświadczenia. 

  5. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy Usługodawca zwróci wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności z zastrzeżeniem pkt 5.2. Zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia przez Użytkownika od Umowy o Konto i Umowy Licencji. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności w jaki Użytkownik jej dokonał, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W takim wypadku Użytkownik nie ponosi kosztów związanych ze zwrotem.

  6. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Użytkowników niebędących Konsumentami.

§ 6

Szczegółowe zasady działania Aplikacji

  1. Aplikacja zapewnia narzędzia umożliwiające skojarzenie przewoźników (Zleceniobiorców) z klientami (Zleceniodawcami) oraz zawarcie Umowy Przewozu.

  2. Zawarcie Umowy Przewozu następuje za pośrednictwem Formularza Zamówienia i Formularza Oferty.

  3. W Formularzu Zamówienia Zleceniodawca wskazuje rodzaj Przesyłki, rodzaj transportu, proponowany koszt, dane dotyczące daty i miejsca odbioru i dostarczenia. Akceptacja Formularza Zamówienia następuje poprzez przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 

  4. W Formularzu Oferty Zleceniobiorca akceptuje stawkę wskazaną przez Zleceniodawcę lub wpisuje proponowaną stawkę za realizację Usługi Przewozu. Zawarcie Umowy Przewozu następuje z chwilą akceptacji przez Zleceniobiorcę stawki określonej przez Zleceniodawcę w Formularzu Zamówienia lub z chwilą akceptacji przez Zleceniodawcę stawki określonej przez Zleceniobiorcę w Formularzu Oferty.

  5. Umowa Przewozu może zostać zawarta także za pośrednictwem Formularza Wolny Przejazd. Zleceniodawca dokonuje wyboru Wolnego Przejazdu poprzez akceptację przycisku “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą akceptacji tego przycisku dochodzi do zawarcia Umowy Przewozu.

  6. Warunki Umowy Przewozu zostaną ustalone pomiędzy Zleceniobiorcą i Zleceniodawcą i nie zostały określone w Regulaminie.

  7. Podane w Aplikacji koszty dostawy są kwotami brutto i zawierają podatek VAT. Podana w Aplikacji kwota Prowizji i Abonamentu nie zawiera podatku VAT z uwagi na zwolnienie Usługodawcy z obowiązku jego zapłaty.

  8. Zapłata za usługi świadczone przez Zleceniobiorcę następuje za pośrednictwem Aplikacji. Konto umożliwia dokonywanie wpłaty środków w systemie pre-paid do wykorzystania w Aplikacji. System pre-paid jest zintegrowany ze Stripe. Operatorem płatności jest PayPal (Europe) S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

§ 7

Opłaty i Subskrybcja

  1. Usługi są świadczone przez Usługodawcę na rzecz Zleceniobiorców nieodpłatnie. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Zleceniodawców odpłatnie.

  2. Z tytułu świadczenia Usług Usługodawcy przysługuje od Użytkowników posiadających Konto Zleceniodawcy Wynagrodzenie w formie Abonamentu i Prowizji.

  3. Prowizja Usługodawcy jest płatna od każdej Umowy Przewozu zawartej pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą za pośrednictwem Aplikacji. Wysokość Prowizji wynosi 1 zł. 

  4. Prowizja jest pobierana przez Usługodawcę automatycznie od płatności dokonywanej przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Aplikacji.

  5. Abonament stanowi Wynagrodzenie Usługodawcy za udostępnienie Użytkownikowi Subskrypcji. Udostępnienie Subskrypcji następuje po zaakceptowaniu przez Użytkownika przycisku “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w ustawieniach Subskrypcji.

  6. Subskrypcja umożliwia korzystanie przez Zleceniodawcę z następujących dodatkowych funkcjonalności Konta w Okresie Abonamentowym:

   1. dogłębne statystyki konta Użytkownika;

   2. możliwość rozliczenia się ze Zleceniodawcą poza Aplikacją;

   3. brak wyświetlania reklam w Aplikacji na mapie;

   4. brak Prowizji.

  7. Zapłata Abonamentu następuje z góry za Okres Abonamentowy za pośrednictwem Aplikacji.

  8. Do Użytkowników, którzy aktywowali usługę Subskrypcji, nie ma zastosowania pkt 7.3. 

  9. Płatności na rzecz Usługodawcy są dokonywane w PLN. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem Stripe, kwota płatności jest przeliczana automatycznie na walutę rachunku bankowego Użytkownika.

§ 8

Rękojmia i odpowiedzialność

  1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi z zachowaniem należytej staranności.

  2. Reklamacja Usług może zostać złożona przez Użytkownika przy użyciu Danych Kontaktowych. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie Użytkownika. Podane wymagania stanowią jedynie zalecenia i mają za zadania ułatwić Usługodawcy rozpatrzenie reklamacji. Brak spełnienia powołanych wymogów przez Użytkownika nie ma wpływu na termin i sposób rozpatrzenia reklamacji.

  3. Jeżeli     przepisy odrębne nie stanowią inaczej Usługodawca jest     zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni     kalendarzowych od daty jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie         udzielił Użytkownikowi będącemu Konsumentem odpowiedzi w         terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się         Usługodawca uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację         Usługodawca przekazuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem na     papierze lub innym trwałym nośniku.

    

  1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika niebędącego Konsumentem za szkodę będącą następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Usługodawcy wynikających z Regulaminu, w tym Umowy o Konto i Umowy Licencji tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Usługodawcy.

  2. Jeżeli działanie lub zaniechanie Usługodawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Usługodawcy wynikającego Regulaminu, Użytkownikowi nie będącemu Konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.

  3. Postanowienie ust. 8.5 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie świadczy Usługi Przewozu, a jedynie udostępnia platformę technologiczną (Aplikację). Zleceniobiorcy nie są zatrudnieni przez Usługodawcę ani żaden podmiot powiązany z Usługodawcą.

  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Aplikacji ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich Umów zawartych w ramach Aplikacji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność usług świadczonych przez Zleceniobiorców, zdolność Zleceniobiorców do świadczenia usług, wypłacalność Zleceniodawców oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

§ 9

Usługi świadczone drogą elektroniczną

  1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników posiadających Konto Zleceniodawcy drogą elektroniczną następujące Usługi:

   1. Formularz Rejestracji,

   2. Formularz Zamówienia,

   3. Wiadomości,

   4. Portfel,

   5. Komentarze i Oceny,

   6. Nawigowanie Dostawcy,

   7. Push Notyfikacje,

   8. Partnerzy,

   9. Wyszukiwarka.

  2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników posiadających Konto Zleceniobiorcy drogą elektroniczną następujące Usługi:

   1. Formularz Rejestracji,

   2. Formularz Oferty,

   3. Wiadomości,

   4. Portfel,

   5. Komentarze i Oceny,

   6. Formularz Wolnego Przejazdu,

   7. Partnerzy,

   8. Wyszukiwarka.

  3. Usługi wskazane w pkt 9.1 i 9.2 są świadczone nieodpłatnie, z zastrzeżeniem rozdz. 7.

  4. Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

  5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

  6. Usługa Formularza Rejestracji umożliwia założenie Konta.

  7. Usługa Formularza Oferty i Formularz Zamówienia umożliwia zawarcie Umowy Przewozu.

  8. Usługa Formularz Wolnego Przejazdu umożliwia dodanie przez Zleceniobiorcę tzw. wolnego pojazdu (z trasy A do trasy B z opisem jakim transportem będzie się poruszał i o terminie łącznie z godziną).

  9. Usługa Konta umożliwia zawarcie Umowy Przewozu, wypełnienie Formularza Zamówienia lub Formularza Oferty,  podgląd statusu realizacji zamówień, podgląd historii zamówień, aktualne saldo konta, zmianę ustawień Konta.

  10. Usługa Wiadomości umożliwia prowadzenie rozmów między Użytkownikami.

  11. Usługa Portfel umożliwia dokonywanie płatności w ramach Aplikacji w systemie pre-paid oraz wypłatę zgromadzonych środków.

  12. Usługa Komentarze i Oceny umożliwia wystawienie ocen i komentarzy Zleceniobiorcom w związku ze zrealizowanymi Umowami Przewozu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w ocenach i odpowiedziach. Komentarze i oceny powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem Umowy Przewozu i nie mogą zawierać:

   1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii,

   2. danych kontaktowych lub loginów Użytkowników,

   3. adresów stron internetowych lub treści o charakterze reklamowym,

   4. treści o charakterze bezprawnym.

  13. Niedozwolone jest zawarcie przez Użytkownika Umowy Przewozu wyłącznie w celu wystawienia oceny (np. aby sztucznie zawyżyć lub obniżyć wiarygodność Zleceniobiorcy).

  14. Usługodawca nie ingeruje w treści komentarzy i ocen, jednakże zastrzega sobie prawo do edycji, usunięcia lub zablokowania możliwości ich wystawienia w uzasadnionych przypadkach, gdy:

   1. naruszają postanowienia Regulaminu, w szczególności artykułu 3.10 lub  9.12 lub 9.13,

   2. zostały omyłkowo wystawione niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej Umowy Przewozu, jeśli ich treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,

   3. treść oceny jednoznacznie wskazuje na pomyłkę lub jest ona nieczytelna.

  15. Usługa Nawigowanie Dostawcy umożliwia śledzenie Zleceniobiorcy, z którym została zawarta Umowa Przewozu.

  16. Usługa Push Notyfikacje umożliwia informowanie Użytkownika o zdarzeniach, które następują po zawarciu Umowy Przewozu.

  17. Usługa Partnerzy w umożliwia dodanie Użytkowników do listy współpracujących kontrahentów.

  18. Usługa Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie Zleceniobiorców na mapie i zlecanie im transportu oraz wyszukiwanie wolnych pojazdów.

  19. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (za wyjątkiem Konta) zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z Usługi, a jej rozwiązanie następuje z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z powołanej Usługi.

§ 10

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Aplikację jest Usługodawca.

  2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w polityce prywatności zamieszczonej pod adresem: [https://travpack.pl/privacy-policy]

§ 11

Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422).

  2. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy o Konto i Umowy Licencji Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze negocjacji Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądowi Arbitrażowemu Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Łodzi w trybie określonym w jego regulaminie obowiązującym w dniu wniesienia pozwu.

  3. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  4. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów takich jak zmiana prawa, jego interpretacji lub zmiana zasad świadczenia Usług. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu wiadomością wysłaną na adres e-mail Użytkownika wskazany w Formularzu Rejestracji na 14 dni kalendarzowych  zanim zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać. Użytkownik akceptuje lub odmawia akceptacji zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Użytkownik wypowiada Umowę o Konto i Umowę Licencji ze skutkiem natychmiastowym.

  5. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2019 r.


 

 

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[miejscowość i data]

[imię i nazwisko oraz adres Użytkownika]

[nazwa firmy]

[adres, telefon, e-mail]

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko Użytkownika] informuję o moim odstąpieniu od umowy [określenie umowy].

podpis;